Algemene voorwaarden Endring

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training, organisatieadvisering, coaching, begeleiding of andere werkzaamheden tussen Endring en opdrachtgevers of cursisten.

 1. Annuleringsregeling trainingen en workshops met open inschrijvingen

  Annuleren door de deelnemer kan per door Endring bevestigde e-mail.

  1. Annuleren van 4 tot 2 weken voor de start van de training kost aan annuleringskosten 50 % van de deelnamekosten.
  2. Annuleren korter dan 2 weken voor of na aanvang van de training verplicht tot het betalen van 100 % van de deelnamekosten.
  3. Bij annulering hebt u het recht om iemand anders in uw plaats te doen deelnemen aan de training.
  4. Op annulering of niet komen opdagen wegens ziekte zijn dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven in punt 1 - 4 genoemd.
 2. Annuleren door Endring

  1. Annuleren door Endring in verband met onvoldoende deelname of overmacht leidt tot teruggave van 100 % van alle betaalde kosten.
  2. Endring behoudt zich het recht voor deelnemers de (verdere) toegang tot de training te weigeren, bijvoorbeeld indien het gedrag van betreffende deelnemers ingaat tegen de sociaal geaccepteerde vormen van gedrag en/of te belastend is voor ander deelnemers. De deelnemer heeft geen recht op teruggave van (een deel van) het verschuldigde totaalbedrag voor de training of workshop.
 3. Personeel

  1. Wij kunnen de samenstelling van het advies- of trainingsteam wijzigen, indien wij van mening zijn dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het team kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met ons plaatsvinden.
 4. Trainingen en workshops

  1. Wijze van deelname
   • Een training of een workshop is een actieve bijeenkomst, waar van iedereen optimale inzet wordt verwacht.
   • Endring kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de gedragingen van de deelnemers en de daaruit voortgekomen gevolgen.
  2. Keuze trainingslocatie
   • Voor trainingen en workshops zal in onderling overleg een geschikte trainingslocatie worden gereserveerd. Endring heeft hier een leidende rol in.
   • De noodzaak tot het veranderen van de trainingslocatie kan geen reden zijn tot het annuleren van de gegeven opdracht.
  3. Honoraria, prijzen en verblijfskosten trainingen en workshops
   • Voor trainingen en workshops gelden de tussen de opdrachtgever en Endring schriftelijke overeengekomen honoraria en prijzen.
   • Voor alle open trainingen, workshops en alle overige door Endring georganiseerde activiteiten worden de gepubliceerde tarieven in rekening gebracht, die gelden op het moment van de definitieve opdracht.
   • Indien overeengekomen dat de verblijfkosten apart in rekening worden gebracht, zullen de verblijfskosten worden doorberekend aan de hand van de kosten, die door de trainingslocatie aan Endring in rekening worden gebracht.
  4. Annulering en uitstel in company trainingen en workshops
   • Indien door toedoen van de opdrachtgever de uitvoering van een in company training of workshop voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt geannuleerd of uitgesteld, is de opdrachtgever de hierna te noemen percentages van het honorarium verschuldigd:
    • Annulering of uitstel binnen drie maanden voor aanvangsdatum: 50%
    • Annulering of uitstel binnen twee maanden voor aanvangsdatum: 75%
    • Annulering of uitstel binnen één maand voor aanvangsdatum: 100%
   • Bij latere uitvoering van een uitgestelde opdracht is derhalve alsnog het totale honorarium verschuldigd boven de annulerings-/uitstelkosten. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum, zal de wettelijk toegestane rente in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever. De kosten, die de trainingslocatie bij annulering of uitstel aan Endring berekent, worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever, die de uitvoering van een training of workshop annuleerde/uitstelde. Indien een deelnemer aan een open training of workshop door ziekte of overmacht niet kan deelnemen, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd. In overleg kan zijn leidinggevende een vervangende deelnemer sturen. zijn. De verblijfskosten zijn in dat geval opnieuw volledig voor rekening van de opdrachtgever.
  5. Gedeeltelijke deelname aan trainingen en workshops
   • Deelnemers die tijdens een training of workshop niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale training- of workshopkosten verschuldigd.
   • Indien een deelnemer aan een training of workshop gedurende deze bijeenkomst door ziekte of overmacht gedwongen wordt voortijdig de training te onderbreken, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd.
 5. Betalingsvoorwaarden

  Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na declaratiedatum. Na die vervaldag kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

 6. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

  Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig éénzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever hebben wij vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettings- c.q. omzetverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

 7. Intellectueel eigendom

  Modellen, technieken, instrumenten, syllabi en trainingsmateriaal waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, training of in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven ons eigendom. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na van ons verkregen toestemming. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

  Eigendomsvoorbehoud

  Alle geleverde rapporten, in opdracht van de opdrachtgever ontwikkelde marketing- en/of materialen en andere producten, blijven het eigendom van Endring totdat alle vorderingen die Endring op de opdrachtgever heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald. De opdrachtgever is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te gebruiken, verkopen of anderszins te vervreemden. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om deze zaken aan derden enig ander recht daarop te verlenen, zolang het eigendom van deze zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan.

  De opdrachtgever is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Endring te bewaren. Endring is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de opdrachtgever aanwezig zijn, terug te nemen indien de koper niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De opdrachtgever zal Endring te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Endring.

 8. Vertrouwelijkheid

  Wij verplichten ons tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. In het kader van de opdracht zullen wij alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van ons aan derden geen mededelingen doen over onze aanpak, werkwijze en dergelijke.

 9. Toepasselijk recht

  Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


MAAK KENNIS MET ENDRING

Wij ondersteunen organisaties met strategische vraagstukken en versterken uitvoerende teams . Wij coachen managers en medewerkers die voor lastige keuzes of veranderingen staan.

Tijd voor een nieuwe koers? 06-39131641

Een scherpe blik ziet meer mogelijkheden

We zien wat we willen zien, of we zien niets meer. De waan van de dag regeert. Neem jezelf weer eens onder de loep.

oog